ofis çalışma saatleri

hafta içi : 8:30 - 17:30

telefon

0 262 349 55 22

e-posta

elpex@elpex.com.tr

Risk Analizi

ERA : Elektriksel Risk Analizi

Proses Güvenliği

EPG : Elektriksel Proses Güvenliği

Güvenlik Kültürü

EGK : Elektriksel Güvenlik Kültürü

patlamadan-korunma

Patlamadan Korunma Dokümanı (PKD)

" güvenilir, titiz ve özgün fark yaratan mühendislik çözümleri " felsefemizle ;
yıllardır olduğu gibi Türkiye geneline hizmet sunmayı sürdürüyoruz.

Patlamadan Korunma Dokümanı (PKD) Hazırlama Zorunluluğu

99/92/EC sayılı ATEX 137 olarak adlandırılan Avrupa Parlamentosu ve Konseyi Direktifi; ülkemizde Resmi Gazete Tarihi: 30.04.2013 olan 28633 Sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Çalışanların Patlayıcı Ortamların Tehlikelerinden Korunması Hakkında Yönetmelik ile mevzuatlarımızdaki yerini almıştır. Yönetmelik kapsamında, patlayıcı ortam oluşabilecek yerlerin sınıflandırılması, işyerlerinde olası patlama risklerinin değerlendirilmesi, patlayıcı ortamların oluşmasını yönelik önleme aksiyonlarının alınması, işyeri ve iş ekipmanları için gerekli olan donanımların temini hususunda işverenler yükümlüdür. Çalışma hayatında oluşabilecek muhtemel patlayıcı ortamların tehlikelerinden çalışanların genel sağlık ve güvenliklerini korumanın yanı sıra çalışma ortamına uygun ekipman tasarımı ve kullanımı ile ilgili proses güvenliğinin sağlanması adına (PKD) Patlamadan Korunma Dokümanının hazırlanması yükümlülüğü işverene aittir.

Çalışanların Patlayıcı Ortamların Tehlikelerinden Korunması Hakkında Yönetmelik, patlamadan korunma dokümanın hazırlanması konusunda ilgili teknik eğitimleri almış ve deneyimli uzmanlar tarafından yapılması gerekliliğini de beraberinde getirmiştir. ATEX 137 direktifleri başta olmak üzere, TS EN 60079-10-1, TS EN 60079-10-2 standartlarının yanı sıra yönetmelik kriterlerine uygun bir Patlamadan Korunma Dokümanı hazırlanmalıdır.

elektriksel bilgi bankası iletişim
elpek-grup-elektrik-muhendislik
patlamadan-korunma-dokumani

Patlamadan Korunma Dokümanı İçeriği

" güvenilir, titiz ve özgün fark yaratan mühendislik çözümleri " felsefemizle ;
yıllardır olduğu gibi Türkiye geneline hizmet sunmayı sürdürüyoruz.

Patlamadan Korunma Dokümanı (PKD) Nasıl Hazırlanır? PKD İçeriği Nasıl Olmalıdır?

PKD Patlamadan Korunma Dokümanı hazırlayacak uzmanların, ATEX kapsamında 2014/34 EC ve 99/92/EC Yönergeleri, ATEX Direktifleri Atex Standartları, TS EN 60079-10-1 (tehlikeli bölgelerin sınıflandırılması-gaz), TS EN 60079-10-2 (tehlikeli bölgelerin sınıflandırılması-toz), Çalışanların Patlayıcı Ortamların Tehlikelerinden Korunması Hakkında Yönetmelik, flash point, flashback, parlama noktası, genleşme katsayısı, alt ve üst limitler gibi kavramlara hakim olması gerekmektedir. Ayrıca, patlama risklerinin iyi değerlendirilmesi ve tehlikeli bölge tanımlarının yapılması (zone sınıflarına göre), zone tayini, zone işaretleri, zone hesaplanması, ateşleme kaynaklarının neler olduğu, patlayıcı alanlarda kullanılabilecek ekipmanalrın seçimi, ATEX 100a (directive 94/9/EC, patlamaya karşı korumalı teçhizat ve koruyucu sistemler) ve Avrupa normlarına uygun ekipmanların etiketleri ve IEC'ye göre ısı grupları, muhtemel patlamalara karşı alınması gereken önlemler, bölgelere göre koruma tiplerinin seçimi, exproof malzeme koruma tipleri vb birçok konuda bilgi sahibi olmalıdır.

PKD Patlamadan Korunma Dokümanında, işletme prosedürlerine, işletmeye ait güvenlik talimatları, yapım bakım prosedürleri, acil durum planı ve prosedürleri, bakım ve onarım faaliyetlerinde güvenlik tedbirleri, güvenlik işaretleri, patlayıcı ortamlara ait risk analizi raporu, tehlikeli alanların işaretlenmesi, proses güvenliği ve kişisel koruyucu donanımlar, makine emniyeti uygunluğu analizi, tesis genelinde kullanılan ekipmanların zone sınıflarına uygunluğu, işe ara verilmesi ya da işin durdurulması konularına, eğitim, takip, denetim vb birçok konuya yer verilmelidir.

elektriksel bilgi bankası iletişim
elpek-grup-elektrik-muhendislik
patlamadan-korunma-dokumani-raporu

Patlamaların Önlenmesi ve Korunma

" güvenilir, titiz ve özgün fark yaratan mühendislik çözümleri " felsefemizle ;
yıllardır olduğu gibi Türkiye geneline hizmet sunmayı sürdürüyoruz.

Patlamaların Önlenmesi ve Patlamadan Korunma İçin Yapılması Gerekenler Nelerdir?

Patlamadan Korunma Dokümanı, işyerlerinde oluşabilecek patlayıcı (yanıcı maddelerin gaz, buhar, sis ve tozlarının atmosferik şartlar altında hava ile oluşturduğu ve herhangi bir tutuşturucu kaynakla temasında tümüyle yanabilen karışım) ortamların tehlikelerinden çalışanların sağlık ve güvenliğini korumak amacıyla hazırlanan dokümanı ifade eder. Genel olarak, parlayıcı ve kolay yanıcı ortamlarda patlama meydana gelmemesi için yapılması gerekenlerin yanı sıra muhtemel bir patlamanın gerçekleşmesi durumunda çalışanların yapması gerekenleri belirten kapsamlı bir rapordur. PKD kapsamında işletme güvenliği ile çalışanların genel sağlık ve güvenlikleri esas alınır.

İşveren, patlamaların önlenmesi ve bunlardan korunmayı sağlamak amacıyla, yapılan işlemlerin doğasına uygun olan teknik ve organizasyona yönelik önlemleri alır. Bu önlemler alınırken belirtilen temel ilkelere ve verilen öncelik sırasına uyulur; muhtemel bir patlayıcı ortam oluşmasını önlemek, yapılan işlemlerin doğası gereği patlayıcı ortam oluşmasının önlenmesi mümkün değilse patlayıcı ortamın tutuşmasını önlemek, çalışanların sağlık ve güvenliklerini sağlayacak şekilde patlamanın zararlı etkilerini azaltacak önlemleri almak. Belirtilen önlemler, gerektiğinde patlamanın yayılmasını önleyecek tedbirlerle birlikte alınır. Alınan bu tedbirler düzenli aralıklarla ve işyerindeki özellikle önemli değişikliklerden sonra yeniden gözden geçirilir.

elektriksel bilgi bankası iletişim
elpek-grup-elektrik-muhendislik
patlamadan-korunma-raporu-ornegi

Patlama Riskinin Değerlendirilmesi

" güvenilir, titiz ve özgün fark yaratan mühendislik çözümleri " felsefemizle ;
yıllardır olduğu gibi Türkiye geneline hizmet sunmayı sürdürüyoruz.

Patlama Riskinin Değerlendirilmesi ve Patlamadan Korunma Yöntemleri Nelerdir?

Patlama riskinin değerlendirilmesi kapsamında, İş Sağlığı ve Güvenliği Risk Değerlendirmesi Yönetmeliği'ne uygun risk değerlendirmesi çalışmalarını yaparken, patlayıcı ortamdan kaynaklanan özel risklerin değerlendirmesinde belirli hususlara dikkat edilmelidir. Bunlar, patlayıcı ortam oluşma ihtimali ve bu ortamın kalıcılığı, statik elektrik de dahil tutuşturucu kaynakların bulunma, aktif ve etkili hale gelme ihtimalleri, işyerinde bulunan kullanılan maddeler, prosesler ve bunların muhtemel karşılıklı etkileşimleri, olası patlama etkisinin büyüklüğü. Parlama veya patlama riski değerlendirilirken patlayıcı ortamların meydana gelebileceği yerlere açık olan veya açılabilen yerler de dikkate alınarak bir bütün olarak değerlendirilir.

İşveren, patlamaların önlenmesi ve bunlardan korunmayı sağlamak amacıyla, yapılan işlemlerin doğasına uygun olan teknik ve organizasyona yönelik önlemleri alır. Bu önlemler alınırken belirtilen temel ilkelere ve verilen öncelik sırasına uyulur; muhtemel bir patlayıcı ortam oluşmasını önlemek, yapılan işlemlerin doğası gereği patlayıcı ortam oluşmasının önlenmesi mümkün değilse patlayıcı ortamın tutuşmasını önlemek, çalışanların sağlık ve güvenliklerini sağlayacak şekilde patlamanın zararlı etkilerini azaltacak önlemleri almak. Belirtilen önlemler, gerektiğinde patlamanın yayılmasını önleyecek tedbirlerle birlikte alınır. Alınan bu tedbirler düzenli aralıklarla ve işyerindeki özellikle önemli değişikliklerden sonra yeniden gözden geçirilir.

elektriksel bilgi bankası iletişim
elpek-grup-elektrik-muhendislik
patlamadan-korunma-dokumani-danismanlik

Patlamadan Korunma Raporu Kapsamı

" güvenilir, titiz ve özgün fark yaratan mühendislik çözümleri " felsefemizle ;
yıllardır olduğu gibi Türkiye geneline hizmet sunmayı sürdürüyoruz.

Patlamadan Korunma Raporu Kapsamı ve PKD Raporu Hazırlama Yöntemleri Nelerdir?

Patlamadan Korunma Dokümanında; patlama riskinin belirlendiği ve değerlendirildiği hususu, yönetmelikte belirlenen yükümlülüklerin yerine getirilmesi için alınacak önlemler, işyerinde Ek-1’e göre sınıflandırılmış yerler, Ek-2 ve Ek-3’te verilen asgari gereklerin uygulanacağı yerler, çalışma yerleri ve uyarı cihazları da dahil olmak üzere iş ekipmanının tasarımı, işletilmesi, kontrolü ve bakımının güvenlik kurallarına uygun olarak sağlandığı, işyerinde kullanılan tüm ekipmanın 25/4/2013 tarihli ve 28628 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan İş Ekipmanlarının Kullanımında Sağlık ve Güvenlik Şartları Yönetmeliği'ne uygunluğu yazılı olarak yer alır. Patlamadan korunma dokümanı, işin başlamasından önce hazırlanır ve işyerinde, iş ekipmanında veya iş organizasyonunda önemli değişiklik, genişleme veya tadilat yapıldığı hallerde yeniden gözden geçirilerek güncellenir. İşveren, yürürlükteki mevzuata göre hazırladığı patlama riskini de içeren risk değerlendirmesini, dokümanları ve benzeri diğer raporları birlikte ele alabilir.

Patlamadan Korunma Dokümanı kapsamında, öncelikle işyerinde Malzeme Güvenlik Bilgi Formları (yani MSDS’ler) detaylı olarak incelenmelidir. Kullanım miktarları büyük ehemmiyet arz etmektedir. Bu bağlamda, tesis bünyesinde kullanılan, depolanan ya da üretilen yanıcı, patlayıcı ve parlayıcı özellikteki tüm kimyasalların belirlenmesi sağlanır. EN 60079-10-1 ve EN 60079-10-2 standartlarına uygun zone hesaplamaları ve tanımları yapılır. Zone Haritası çizilir. Böylelikle tesisin kritik operasyon bölgeleri tanımlanmış olur. Patlamadan Korunma Dokümanı hazırlanması gereken işletmelerde örneğin; tehlikeli gaz depolama tanklarının bulunduğu tesisler, gaz dolum istasyonları, akaryakıt istasyonları, boyahaneler, tehlikeli toz depolama tanklarının bulunduğu alanlar ile genel yanıcı, parlayıcı, patlayıcı kimyasalların bulunduğu, işlendiği, depolandığı, üretildiği, kullanıldığı ve/veya dolumunun yapıldığı gibi endüstriyel tesislerde PKD raporunun hazırlanması zorunludur.

elektriksel bilgi bankası iletişim
elpek-grup-elektrik-muhendislik
patlamadan-korunma-dokumani-raporu-firmasi

İşyerinin Güvenli Hale Getirilmesi

" güvenilir, titiz ve özgün fark yaratan mühendislik çözümleri " felsefemizle ;
yıllardır olduğu gibi Türkiye geneline hizmet sunmayı sürdürüyoruz.

Patlama Riskinin Değerlendirilmesi ve İşyerinin Güvenli Hale Getirilmesi Nasıl Sağlanır?

İşyerinin güvenli hale getirilmesi kapsamında belirtilen hususlara uygun olarak çalışanların sağlık ve güvenliğini korumak için işveren, çalışanların ve diğer kişilerin sağlık ve güvenliği için tehlike arz eden patlayıcı ortam oluşma ihtimali mevcut bölgelerde güvenli çalışma şartlarını sağlar. Yapılan risk değerlendirmesi sonucuna göre, çalışanların genel sağlık ve güvenliği için tehlike arz eden patlayıcı ortam oluşma ihtimali bulunan yerlerde, çalışma süresince uygun teknik önlemleri aldırarak, gözetim altında tutulmasını sağlar.

Asıl işveren alt işveren ilişkisinin bulunduğu işyerlerinde işverenlerin Kanunda ve diğer kanunlarda belirtilen sorumlulukları saklı kalmak kaydı ile asıl işveren, çalışanların sağlık ve güvenliklerine ilişkin tedbirlerin uygulanmasını koordine eder ve Patlamadan Korunma Dokümanında bu koordinasyonun amacı ve uygulanması için gerekli usul ve tedbirleri belirtir. Birden fazla işyerinin bulunduğu iş merkezleri, iş hanları, sanayi bölgeleri veya siteleri gibi yerlerde, işyerlerinin yönetmeliğin uygulanması ile ilgili koordinasyon yönetim tarafından sağlanır. Yönetim, işyerlerinde patlayıcı ortamlarla ilgili diğer işyerlerini etkileyecek tehlikeler hususunda gerekli tedbirleri almaları için işverenleri uyarır. Hazırlanan patlamadan korunma dokümanının geçerlilik süresi, işyerindeki çalışma koşulları ve ortamın niteliği değişmediği süre boyunca devam eder.

elektriksel bilgi bankası iletişim
elpek-grup-elektrik-muhendislik
patlamadan-korunma-dokumani-tmgd

PKD hakkında sıkça sorulanlar

" güvenilir, titiz ve özgün fark yaratan mühendislik çözümleri " felsefemizle ;
yıllardır olduğu gibi Türkiye geneline hizmet sunmayı sürdürüyoruz.

Patlamadan Korunma Dokümanı kapsamında sıkça sorulan sorular :
1) Patlamadan Korunma Dokümanı nedir? PKD dokümanını kimler hazırlayabilir?
2) Patlamadan Korunma Dokümanı ne zaman hazırlanır? PKD zorunlu mu?
3) PKD Patlamadan Korunma Dokümanı Yönetmeliği yasal dayanak nedir?
4) Patlamadan Korunma Risk Değerlendirmesi Nedir? Risk analizini kim yapar?
5) PKD Patlamadan korunma dokümanı kim tarafından hazırlanır?
6) Pkd eğitimi kimler alabilir? İşletmeler Patlamadan Nasıl Korunabilir?
7) Patlamadan Korunma Dokümanı ne kadar süre geçerlidir? Periyodu 5 yıl mı?
8) Patlamadan korunma dokümanı kimler için gerekli? Pkd yi kim hazırlar?
9) Patlamadan Korunma Dokümanı kaç yılda bir yenilenir? 3 yıl geçerli mi?
10) Patlamadan Korunma Dokümanı nasıl hazırlanır? Yapılmazsa cezası var mı?
11) PKD Patlamadan Korunma Dokümanı hazırlanırken hangi bilgiler gereklidir?
12) Patlamadan Korunma Dokümanı Bölge zone haritası zorunlu mu?
13) Kimya tesislerinde Patlamadan Korunma Dokümanı olmazsa ruhsat alabilir mi?

Patlamadan Korunma Dokümanı hazırlama teknikleri, yöntemleri, patlamadan korunma dokümanı eğitimi, muhtemel patlayıcı ortamlarda patlamadan korunma dokümanı raporu hazırlama esasları, pkd patlamadan korunma iş güvenliği tedbirleri, patlamadan korunma yangın yönetimi, patlamadan korunma talimatı, patlamadan korunma dokümanı risk analizi, patlayıcı ortam iş ekipmanlarının özellikleri, patlamadan korunma dokümanı formu, patlamadan korunma risk değerlendirmesi, patlamadan korunma müşavirlik sözleşmesi, pkd patlamadan korunma dokümanı fiyatları, patlamadan korunma için güvenli alan yaratma, PKD patlamadan korunma yönetmeliği nedir, patlamadan korunma kriterleri, kimler sorumludur, patlayıcı atmosfer nedir, patlamadan korunma eğitimini kim verebilir, patlamadan korunma sertifikası nedir, tehlike kaynakları nelerdir, sanayi ruhsat ve kapasite raporu kapsamında muhtemel patlamadan korunma raporu, acil durum planı, yangın tatbikatı, isg patlayıcı ortam, kimya tesisleri patlamadan korunma raporu, pkd periyodik muayene süresi ne kadar, statik elektrik tehlikesi, yangın üçgeni, patlamadan korunma rapor geçerliliği nasıl belirlenir, patlamadan korunma konusunda kim yetkili, yetki nasıl alınır, iş güvenliği uzmanı patlamadan korunma dokümanı hazırlayabilir mi ve birbirinden farklı çok sayıda elektriksel anlamda sıkça merak edilen saha denetim konuları ile teknik ve güncel konular hakkında detaylı bilgi paylaşımı yapılan elektriksel bilgi bankası sayfamızı ziyaret edebilirsiniz.

elektriksel bilgi bankası iletişim

 

akademik yayınlarımızın bir kısmı

3. Proses Emniyeti Sempozyumu ve Sergisi

KOCAELİ SANAYİ ODASI

10-11 Mayıs 2022 | Bilişim Vadisi

 

Endüstriyel Tesislerde Afet Müdahale Planı Kapsamında Elektriksel Güvenlik Yönetimi

2. Proses Emniyeti Sempozyumu ve Sergisi

KOCAELİ SANAYİ ODASI

9-10 Nisan 2019 | Bilişim Vadisi

 

Kimya Tesislerinde Proses Güvenliği Açısından Elektriksel Risklerin Analizi ve Yönetimi

4. Enerji Verimliliği
ve Kalitesi Sempozyumu

TMMOB Elektrik Mühendisleri Odası

12-13 Mayıs 2011 | KOCAELİ

 

Elektriksel Risk Analizinde Periyodik Kontrol ve Ölçümlerin Tehlike Önleyici Etkileri

3. Enerji Verimliliği
ve Kalitesi Sempozyumu

TMMOB Elektrik Mühendisleri Odası

21-22 Mayıs 2009 | KOCAELİ

 

ELEKTRİK TESİSLERİNDE
RİSK DEĞERLENDİRME
EVK'2009

 

" güvenilir, titiz ve özgün fark yaratan mühendislik çözümleri "

ERA

Elektriksel Risk Analizi

EGK

Elektriksel Güvenlik Kültürü

EPG

Elektriksel Proses Güvenliği

ATEX

Exproof Tesisat Denetimi

patlama koruma dökümanı | patlama koruma dökümanı | patlama koruma dökümanı | patlama koruma dökümanı | patlama koruma dökümanı | patlama koruma dökümanı | patlama koruma dökümanı | patlama koruma dökümanı | patlama koruma dökümanı | patlama koruma dökümanı | patlama koruma dökümanı | patlama koruma dökümanı | patlama koruma dökümanı | patlama koruma dökümanı | patlama koruma dökümanı |

exproof-ekipman-muayene-raporu
exproof-ekipman-muayene-raporu
exproof-ekipman-muayene-raporu
exproof-ekipman-muayene-raporu
exproof-ekipman-muayene-raporu
exproof-ekipman-muayene-raporu
exproof-ekipman-muayene-raporu
exproof-ekipman-muayene-raporu

" güvenilir, titiz ve özgün fark yaratan mühendislik çözümleri "

ELPEX EXPROOF | ELEKTRİKSEL PROSES GÜVENLİĞİ YÖNETİMİ

14 yılıda 900'den fazla endüstriyel tesise mühendislik çözümleri sunduk..
Türkiye'nin lider sanayi kuruluşları ve büyük endüstriyel tesisleri tarafından en çok tercih edilen elektriksel periyodik kontrol firması olmaya devam ediyoruz..

bizi iyi tanıyorsunuz..

ELPEX EXPROOF | ELEKTRİKSEL PROSES GÜVENLİĞİ YÖNETİMİ

çünkü biz sadece bize yakışanı yapıyoruz.
mühendislik etiğine yakışan disiplinimiz ve özgün kurumsal kültürümüzle
"örnek almayı değil, örnek olmayı hedef edindik."

2009 yılından beri beraberiz..

ELPEX EXPROOF | ELEKTRİKSEL PROSES GÜVENLİĞİ YÖNETİMİ

uzun yıllardır süren etik başarımızı;
örnek olmayı sürdürdüğümüz ilkeli ve disiplinli performansımızla
diyaloglarımızı ticari menfaat esaslı değil, ahlaki ve içtenlikle kurmaya bağlamaktayız.

mesleki bilimsel araştırmalar

ELPEX EXPROOF | ELEKTRİKSEL PROSES GÜVENLİĞİ YÖNETİMİ

kuruluşumuzdan bu yana geride bıraktığımız yaklaşık 15 yıllık süreçte olduğu gibi
elektrik mühendisliği, iş güvenliği, enerji yönetimi ve risk mühendisliği sektörlerine
daima yenilikçi katkılar sağlamayı sürdürüyoruz.

özgün teknik bilgi üretiyoruz

ELPEX EXPROOF | ELEKTRİKSEL PROSES GÜVENLİĞİ YÖNETİMİ

sürekli araştırma geliştirme ve iyileştirme faaliyetlerimiz sonucu;
özgün teknik bilgi üretmeye ve toplumsal anlamda ortak menfaat sağlayacak niteliklerde mutlulukla paylaşmaya devam ediyoruz.

hassas iş güvenliği kültürü

ELPEX EXPROOF | ELEKTRİKSEL PROSES GÜVENLİĞİ YÖNETİMİ

titiz iş güvenliği kültürümüzün önemli katkılarıyla
kaliteli ve çözüm odaklı hizmet anlayışımız ve özverili ekip çalışmamızla
spesifik sektörel tecrübe ve teknik bilgi birikimimizi her geçen gün artırıyoruz.

sorumluluklarımız var

ELPEX EXPROOF | ELEKTRİKSEL PROSES GÜVENLİĞİ YÖNETİMİ

güvenilir, titiz ve özgün
uzun yıllardır olduğu gibi sayısız sosyal sorumluluk projelerinde
aktif rol almaya devam ediyoruz.

yaşama dair

ELPEX EXPROOF | ELEKTRİKSEL PROSES GÜVENLİĞİ YÖNETİMİ

yarınlarımıza, topluma ve doğaya karşı tüm sorumluluklarımızın bilincinde olup
tüm maddi ve manevi desteklerimizin devamlılığını esas alıyoruız.

sorumluluklarımızın farkındayız

Image

Sosyal Sorumluluklarımız

+

DUSCART ELEKTROMOBİL TAKIMI

Kütahya Dumlupınar Üniversitesi

ELPEK GRUP olarak, TEKNOFEST'te yer alan DUSCART Elektromobil Takımının 2022 yılından beri resmi sponsoru olduğumuz için mutluyuz.

elpek-muhendislik-proses-emniyeti-sempozyumu

2. Proses Emniyeti Sempozyumu

+

KOCAELİ SANAYİ ODASI

II. Proses Emniyeti Sempozyumu

Kocaeli Sanayi Odası
2. Proses Emniyeti Sempozyumu ve Sergisi
9-10 Nisan 2019 - Bilişim Vadisi

elpek-muhendislik-proses-emniyeti-sempozyumu-kosano

3. Proses Emniyeti Sempozyumu

+

KOCAELİ SANAYİ ODASI

III. Proses Emniyeti Sempozyumu

Kocaeli Sanayi Odası
3. Proses Emniyeti Sempozyumu ve Sergisi
10-11 Mayıs 2022 - Bilişim Vadisi

2009 yılından beri bizi iyi tanıyorsunuz..

elpek-muhendislik-guvenilir

GÜVENİLİR

+

güvenilir olduğumuz doğru

bize güvendiğinizi biliyoruz..

birbirimizi iyi tanıdığımız doğru,
çünkü yıllardır beraberiz..

elpek-muhendislik-titizlik

TİTİZ

+

titiz çalıştığımız doğru

titiz çalıştığımızın farkındasınız..

birbirimizi iyi tanıdığımız doğru,
çünkü yıllardır beraberiz..

elpek-muhendislik-ozgunluk

ÖZGÜN

+

özgün olduğumuz doğru

özgünlüğümüzün farkındasınız..

birbirimizi iyi tanıdığımız doğru,
çünkü yıllardır beraberiz..


ELPEK Mühendislik | ELPEX EXPROOF | ATEX | ex ekipman fenni muayenesi, atex uygunluk raporu, exproof ekipman denetimi, ex ekipman fenni muayene raporu örneği, exproof tesisat periyodik kontrol raporu, ex-proof ekipman fenni denetimi, iecex fenni muayene uzmanı, atex ex tesisat malzemesi muayene raporu, ex ekipman teknik rapor, exproof gözle muayene, exproof ekipman yakın muayene, ex ekipman detaylı muayene, patlayıcı ortamalarda exproof ekipman tercihi, kimyasallı çalışma ortamlarında exproof güvenlik yönetimi muayene raporu, atex standartlarına uygun periyodik ölçüm raporlama, Elektriksel Periyodik Kontroller, elektriksel exproof ekipman testi, elektriksel exproof ekipman kontrolü, elektriksel exproof ekipman ölçümü, elektriksel exproof ekipman raporu, elektriksel exproof ekipman bakımı, elektriksel exproof ekipman denetimi, elektriksel exproof ekipman muayenesi, elektriksel exproof ekipman danışmanlık, exproof ekipman topraklama ölçümü, exproof ekipman makine gövde koruma topraklaması ölçümü, exproof ekipman toprak çevrim empedansı ölçümü, ex ekipman rcd kaçak akım koruma tesisatı raporu, ex ekipman süreklilik testi, ex ekipman izolasyon ölçümü, exproof ekipman elektrik tesisatı kontrol raporu, exproof ekipman termal kamera ölçümü, exproof ekipman elektrik iç tesisat raporu, exproof ekipman elektrik pano kontrolleri, exproof ekipman jeneratör tesisatı uygunluk raporu, exproof ekipman doğalgaz elektrik tesisatı kontrol raporu, exproof ekipman elektriksel güvenlik testleri, exproof ekipman era elektriksel risk analizi, exproof ekipman egk elektriksel güvenlik kültürü, exproof ekipman epg elektriksel proses güvenliği, atex, exproof tesisat raporu, exproof ekipman risk yönetimi, emo elektrik mühendisleri odası tescilli, turkak cihaz kalibrasyon raporu, tse standartlarına uygun exproof ekipman elektrik tesisatı risk değerlendirmesi, exproof ekipman elektriksel iş güvenliği eğitimi, exproof ekipman elektrik kaynaklı yangın risk analizi raporu, exproof ekipman bağımsız denetim ve bilirkişilik, exproof ekipman elektrik risk mühendisliği, exproof ekipman müşavirliği, exproof ekipman iec 60079 rapor, kocaeli, izmit, gebze, dilovası, istanbul, bursa, bilecik, izmir, manisa, balıkesir, bandırma, gönen, adana, osmaniye, konya, muğla, ankara, afyon, kütahya, kayseri, eskişehir, hatay, sinop, iskenderun, zonguldak, mersin, denizli, gosb, organize sanayi bölgesi, kocaeli, izmit, gebze, dilovası, istanbul, bursa, yalova, zonguldak, bilecik, izmir, manisa, balıkesir, gönen, bandırma, tekirdağ, edirne, uşak, adana, antalya, konya, düzce, sakarya, adapazarı, muğla, ankara, bolu, kütahya, eskişehir, hatay, iskenderun, mersin, ısparta, bartın, karabük, denizli, osmaniye, gosb, dosb, taysad, idosb, tosb, osb, çanakkale, aydın, aliağa, tuzla, kartal, pendik, maltepe, organize sanayi bölgesi, nevşehir, kırşehir, kırıkkale, kayseri, yozgat, çorum, amasya, tokat, sivas, gaziantep