ofis çalışma saatleri

hafta içi : 8:30 - 17:30

telefon

0 262 349 55 22

e-posta

elpex@elpex.com.tr

Risk Analizi

ERA : Elektriksel Risk Analizi

Proses Güvenliği

EPG : Elektriksel Proses Güvenliği

Güvenlik Kültürü

EGK : Elektriksel Güvenlik Kültürü

elektrik-yanginlarindan-korunma-yontemleri

Binaların Yangından Korunması

" güvenilir, titiz ve özgün fark yaratan mühendislik çözümleri " felsefemizle ;
yıllardır olduğu gibi Türkiye geneline hizmet sunmaya devam ediyoruz.

Binaların Yangından Korunması Hakkında Yönetmelik Kapsamında Amaç

Binaların Yangından Korunması Hakkında Yönetmelik (Resmİ Gazete Tarihi: 19.12.2007 Resmİ Gazete Sayısı: 26735) kapsamında amaç, kamu kurum ve kuruluşları, özel kuruluşlar ve gerçek kişilerce kullanılan her türlü yapı, bina, tesis ve işletmenin, tasarımı, yapımı, işletimi, bakımı ve kullanımı safhalarında çıkabilecek yangınların en aza indirilmesini ve herhangi bir şekilde çıkabilecek yangının can ve mal kaybını en aza indirerek söndürülmesini sağlamak üzere, yangın öncesinde ve sırasında alınacak tedbirlerin, organizasyonun, eğitimin ve denetimin usul ve esaslarını belirlemektir.

Binaların Yangından Korunması Hakkında Yönetmelik, ülkedeki her türlü yapı, bina, tesis ile açık ve kapalı alan işletmelerinde alınacak yangın önleme ve söndürme tedbirlerini, yangının ısı, duman, zehirleyici gaz, boğucu gaz ve panik sebebiyle can ve mal güvenliği bakımından yol açabileceği tehlikeleri en aza indirebilmek için yapı, bina, tesis ve işletmelerin tasarım, yapım, kullanım, bakım ve işletim esaslarını kapsar.

elektriksel bilgi bankası iletişim
elpek-grup-elektrik-muhendislik
elektrik-yanginlari-sondurucu-sinifi

Yangın Sınıfları ve Alevlenme

" güvenilir, titiz ve özgün fark yaratan mühendislik çözümleri " felsefemizle ;
yıllardır olduğu gibi Türkiye geneline hizmet sunmaya devam ediyoruz.

Binaların Yangından Korunması Kapsamında Yangın Sınıfları ve Alevlenme Noktası

Yangın türü: yanmakta olan maddeye göre dört gruba ayrılmaktadır.
A sınıfı yangınlar:
- Odun, kömür, kâğıt, ot, doküman ve plastik gibi yanıcı katı maddeler
B sınıfı yangınlar:
- Benzin, benzol, makine yağları, laklar, yağlı boyalar, katran ve asfalt gibi yanıcı sıvılar
C sınıfı yangınlar:
- Metan, propan, bütan, LPG, asetilen, havagazı ve hidrojen gibi yanıcı gaz maddeler
D sınıfı yangınlar:
- Lityum, sodyum, potasyum, alüminyum, magnezyum gibi yanabilen hafif ve aktif metaller ile radyoaktif maddeler gibi metaller

Alevlenme noktası: ısınan maddeden çıkan gazların, bir alevin geçici olarak yaklaştırılıp uzaklaştırılması sonucunda yanmayı sürdürdüğü en düşük sıcaklığı ifade eder.

elektriksel bilgi bankası iletişim
elpek-grup-elektrik-muhendislik
elektrik-yanginlari-riskleri-tehlikesi-sondurme-acil-durum

Yangın Acil Durum Yönetimi

" güvenilir, titiz ve özgün fark yaratan mühendislik çözümleri " felsefemizle ;
yıllardır olduğu gibi Türkiye geneline hizmet sunmaya devam ediyoruz.

Acil durum: toplumun tamamının veya belli kesimlerinin normal hayat ve faaliyetlerini durduran veya kesintiye uğratan ve acil müdahaleyi gerektiren olayları ve bu olayların oluşturduğu kriz halini ifade eder.
Acil durum planları: acil durumlarda yapılacak müdahale, koruma, arama-kurtarma ve ilk yardım iş ve işlemlerinin nasıl ve kimler tarafından yapılacağını gösteren ve acil durum öncesinde hazırlanması gereken planları ifade eder.
Acil durum ekibi: yangın, deprem ve benzeri afetlerde binada bulunanların tahliyesini sağlayan, olaya ilk müdahaleyi yapan, arama-kurtarma ve söndürme işlerine katılan ve gerektiğinde ilk yardım uygulayan ekibi ifade eder.
Güvenlik bölgesi: binadan tahliye edilenlerin bina dışında güvenli olarak bekleyebilecekleri bölgeyi ifade eder.
Yangın bölgesi (zonu): yangın halinde, uyarı ve söndürme tedbirleri diğer bölümlerdeki sistemlerden ayrı olarak devreye giren bölümüdür.
Yangın yükü: bir yapı bölümünün içindeki yanıcı maddelerin kütleleri ile alt ısıl değerleri çarpımları toplamının, plandaki toplam alana bölünmesi ile elde edilen ve MJ/m2 olarak ifade edilen büyüklüğü ifade eder.
Yapı sorumluları: yapım işlerinde görev alan yapı müteahhidi, proje müellifi, tasarımcı, şantiye şefi ve yapı denetimi kuruluşunu ifade eder.
Yangına karşı dayanım (direnç): yapı bileşeninin veya elemanının yük taşıma, bütünlük ve yalıtkanlık özelliklerini belirlenmiş bir süre koruyarak yangına karşı dayanmasıdır.

elektriksel bilgi bankası iletişim
elpek-grup-elektrik-muhendislik
elektrik-yanginlari-riskleri-tehlikesi-sondurme

Yangın Güvenliğinden Kim Sorumlu?

" güvenilir, titiz ve özgün fark yaratan mühendislik çözümleri " felsefemizle ;
yıllardır olduğu gibi Türkiye geneline hizmet sunmaya devam ediyoruz.

Binaların Yangından Korunması Kapsamında Görev, Yetki ve Sorumluluklar

Binaların Yangından Korunması Hakkında Yönetmelik hükümlerinin uygulanmasından; yapı ruhsatı vermeye yetkili idareler, yatırımcı kuruluşlar, yapı sahipleri, işveren veya temsilcileri, tasarım ve uygulamada görevli mimar, mühendisler, uygulayıcı yükleniciler ve imalatçılar, yapı yapılmasında ve kullanımında görev alan müşavir, danışman, proje kontrol, yapı denetimi ve işletme yetkilileri görevli, yetkili ve sorumludur.

Ayrıca, yangın söndürme ve algılama, duyuru ve acil aydınlatma gibi aktif yangın güvenlik sistemlerinin yeterli olmamasından; projenin eksik veya hatalı olması veya standartlara uygun olmaması halinde proje müellifleri ve yapımın eksik veya hatalı olması veya standartlara uygun olmaması halinde ise müteahhit veya yapımcı firma sorumludur.

Sistemin uygun çalışmaması işletmeden kaynaklanıyor ise, işletmeci kuruluş doğrudan sorumlu olur. Yangın güvenlik sistemlerinin yaptırılmasının gerekli olduğu yapı sahibine yazılı olarak bildirildiği halde, yapı sahibi tarafından yaptırılmamış veya standartlara uygun yaptırılmamış ise, yapı sahibi sorumlu olur.

elektriksel bilgi bankası iletişim
elpek-grup-elektrik-muhendislik
elektrik-yangin-riskleri-tehlikesi

Endüstriyel Tesislerde Yangın Güvenliği

" güvenilir, titiz ve özgün fark yaratan mühendislik çözümleri " felsefemizle ;
yıllardır olduğu gibi Türkiye geneline hizmet sunmaya devam ediyoruz.

Binaların kullanım özelliklerine göre sınıfları : konutlar, konaklama amaçlı binalar, kurumsal binalar, büro binaları, ticaret amaçlı binalar, endüstriyel yapılar, toplanma amaçlı binalar, depolama amaçlı tesisler, yüksek tehlikeli yerler ve karışık kullanım amaçlı binalardır.

Endüstriyel yapılar : her çeşit ürünün yapıldığı fabrika ve işleme, montaj, karıştırma, temizleme, yıkama, paketleme, depolama, dağıtım ve onarım gibi işlemlere mahsus bina ve yapılardır. Her türlü fabrika, bıçkıhaneler, çamaşırhaneler, tekstil üretim tesisleri, enerji üretim tesisleri, gıda işleme tesisleri, dolum ve boşaltım tesisleri, kuru temizleme tesisleri, maden işleme tesisleri, rafineriler ve benzeri yerler bu sınıfa girer.

Yüksek tehlikeli yerler : parlayıcı ve patlayıcı maddeler ile akaryakıtların imal edildiği, depolandığı, doldurma-boşaltma-satış işlerinin yapıldığı yerlerdir. Bunlar başlıca, parlayıcı ve patlayıcı gazlarla ilgili yerler, LPG, doğalgaz vb gazların depolama, taşıma, doldurma-boşaltma-satış işlerinin yapıldığı yerlerdir. Patlayıcı maddelerle ilgili yerler, ısı ve basınç tesiri ile kolay tutuşabilen ve patlayabilen maddelerin bulunduğu yerlerdir. Mermi, barut, dinamit kapsül ve benzeri maddelerin imal ve muhafaza edildiği ve satıldığı yerler bu kapsam dahilindedir. Yanıcı sıvılarla ilgili yerler, yanıcı sıvıların üretildiği, depolandığı ve hizmete sunulduğu satış tesisleri vb gibi alanlar yüksek tehlikeli yerlerdir.

elektriksel bilgi bankası iletişim
elpek-grup-elektrik-muhendislik
elektrik-yangin-kaynaklari-riskleri-tehlikesi

Elektriksel Yangın Güvenliği

" güvenilir, titiz ve özgün fark yaratan mühendislik çözümleri " felsefemizle ;
yıllardır olduğu gibi Türkiye geneline hizmet sunmaya devam ediyoruz.

Binaların Yangından Korunması Kapsamında Elektrik Tesisatlarının Yangın Güvenliği

Elektrik tesisatı ve sistemlerin özellikleri : binalarda kurulan elektrik tesisatının, kaçış yolları aydınlatmasının ve yangın algılama ve uyarı sistemlerinin, yangın halinde veya herhangi bir acil halde, binada bulunanlara zarar vermeyecek, panik çıkmasını önleyecek, binanın emniyetli bir şekilde boşaltılmasını sağlayacak ve güvenli bir ortam oluşturacak şekilde tasarlanması, tesis edilmesi ve çalışır durumda tutulması gerekir.

Her türlü elektrik tesisatının, kaçış yolları aydınlatmasının, acil durum aydınlatma ve yönlendirmesinin ve yangın algılama ve uyarı sistemlerinin, ilgili tesisat yönetmeliklerine ve standartlarına uygun olarak tasarlanması ve tesis edilmesi şarttır. Binalarda kurulacak elektrik tesisatının, kaçış yolları aydınlatmasının ve yangın algılama ve uyarı sistemlerinin tasarımı ve uygulaması, ruhsat veren idarenin kontrol ve onayına tabidir. Sistemlerin ve cihazların periyodik kontrolü, test ve bakımları, bina sahibi veya yöneticisi ile bunların yazılı olarak sorumluluklarını devrettiği bina yetkilisince yaptırılır.

Her türlü binada elektrik iç tesisatı, koruma teçhizatı, kısa devre hesapları, bağlantı ve tespit elemanları, yalıtım malzemeleri, uzatma kabloları, elektrik tesisat projeleri ve kuvvetli akım tesisatı; Elektrik Tesislerinde Topraklamalar Yönetmeliği, Elektrik Kuvvetli Akım Tesisleri Yönetmeliği, Elektrik İç Tesisleri Yönetmeliği'ne ve ilgili diğer yönetmeliklere ve standartlara uygun olarak tesis edilir.

elektriksel bilgi bankası iletişim
elpek-grup-elektrik-muhendislik
elektrik-trafo-yangini-riskleri

Yüksek Gerilim Yangın Güvenliği

" güvenilir, titiz ve özgün fark yaratan mühendislik çözümleri " felsefemizle ;
yıllardır olduğu gibi Türkiye geneline hizmet sunmaya devam ediyoruz.

Binaların Yangından Korunması Kapsamında Elektrik Yüksek Gerilim Yangın Güvenliği

Yıldırımdan korunma tesisatı :
Binaların yıldırım tehlikesine karşı korunması için ilgili yönetmelik ve standartların gereğinin yerine getirilmesi şarttır. Elektrik yükünün yapı veya yapı içindeki diğer tesisat üzerinde risk yaratmaksızın toprağa iletilebileceği yeterli bağlantının sağlanarak bir toprak sonlandırma ağı oluşturulması gerekir.

Transformatör :
Transformatörün kurulacağı odanın bütün duvarları, tabanı ve tavanı en az 120 dakika süreyle yangına dayanabilecek şekilde yapılır. Yağlı tip trafo kullanılması durumunda; yağ toplama çukurunun yapılması gerekir. Transformatörün içinde bulunacağı odanın bina içinde konumlandırılması halinde; bir yangın halinde transformatörden çıkan dumanların ve sıcaklığın binadaki kaçış yollarına sirayet etmemesi ve serbest hareketi engellememesi gerekir. Uygun tipte otomatik yangın algılama ve söndürme sistemi yapılır. Ana elektrik odalarından ve transformatör merkezlerinden temiz su, pis su, patlayıcı ve yanıcı sıvı ve gaz tesisatı donanımı ve ekipmanları geçirilemez, üst kat mahallerinde ıslak hacim olamaz.

elektriksel bilgi bankası iletişim
elpek-grup-elektrik-muhendislik
elektrik-jenerator-yangin-riskleri

Jeneratör Tesisatı Yangın Güvenliği

" güvenilir, titiz ve özgün fark yaratan mühendislik çözümleri " felsefemizle ;
yıllardır olduğu gibi Türkiye geneline hizmet sunmaya devam ediyoruz.

Binaların Yangından Korunması Kapsamında Jeneratör Yangın Güvenliği

Jeneratör :
Bir mahal içerisinde tesis edilen ister birincil veya ister ikincil enerji kaynağı olarak jeneratör kullanılan bütün bina ve yapılarda tedbirlerin alınması şarttır. Jeneratörün kurulacağı odanın duvarları, tabanı ve tavanı en az 120 dakika süreyle yangına dayanabilecek şekilde yapılır. Jeneratörün içinde bulunacağı odanın bina içinde konumlandırılması halinde; bir yangın halinde çıkan dumanların ve sıcaklığın binadaki kaçış yollarına sirayet etmemesi ve serbest hareketi engellememesi gerekir. Jeneratörün ana yakıt deposunun bulunacağı yer için özel şartlara uyulur. Jeneratör odalarından temiz su, pis su, patlayıcı ve yanıcı sıvı ve gaz tesisatı donanımı ekipmanları geçirilemez ve üst kat mahallerinde ıslak hacim olamaz.

Yakıt depoları, yangına dayanıklı bölmelerle korunmuş bir hacme yerleştirilir. Akaryakıt depoları, merdiven altına ve merdiven boşluğuna konulamaz. Akaryakıt depolarının metal bölümleri, ilgili yönetmeliklere göre statik elektriğe karşı topraklanır.

elektriksel bilgi bankası iletişim
elpek-grup-elektrik-muhendislik
elektrik-kablo-yangin-riskleri

Elektrik Kaynaklı Yangın Nedenleri?

" güvenilir, titiz ve özgün fark yaratan mühendislik çözümleri " felsefemizle ;
yıllardır olduğu gibi Türkiye geneline hizmet sunmaya devam ediyoruz.

Elektrik Kaynaklı Yangınların Sebepleri ve Elektriksel Yangın Güvenliği Yöntemleri

Yapı, bina, tesis ve işletmelerde yangın güvenliğinden, kamu ve özel kurum ve kuruluşlarda en büyük amir, diğer bina, tesis ve işletmelerde ise sahip veya yöneticiler sorumludur.

Genel can ve mal güvenliğinin sağlanması kapsamında binaların (yapıların) yangından korunması için ilgili yasa, yönetmelik ve standartlarda belirtildiği üzere, herkes doğrudan ve/veya dolaylı olarak görevli, yetkili ve sorumludur. Çünkü, yangın güvenliği konusunda tekil mücadele tek başına hiçbir zaman yeterli ve verimli olamaz. Bu bağlamda; gerek ev yangınlarının, gerekse de endüstriyel yangınların en önemli tehlike kaynakları arasında ilk sıralarda şüphesiz elektrik yer almaktadır.

Yangın risk faktörleri kapsamında değerlendirme yapılırsa, yangın üçgeninin tutuşturma kaynakları arasında en büyük yüzdelik dilim yine elektrik tesisat ve bileşenleri tarafından oluşmaktadır. Elektrik kaynaklı yangınlar, sadece elektrik tesisat bakım eksiklikleri sebebiyle meydana gelmemektedir. Yanı sıra, elektrik izolasyon hatası, kısa devre, hata akımları, korozyon, tasarım kusurları, uygulama montaj ve kullanıcı hatası kaynaklı aşırı akımlar, darbe gerilimleri, elektrik manevra hataları kaynaklı arc flash etkisi, statik elektrik, yıldırım etkisi, topraklama hatası, kaçak akımlar, aşırı yüke bağlı aşırı akım çekme kaynaklı kablo kesit yetersizliği sonucu alevlenme, canlı hatlara haşerat vb temasları, metal yorgunluğu, malzeme teknolojisi kusurları, kullanım sıklığına bağlı olarak elektriksel ekipmanlardaki malzeme imal üretim yılı sorunları ve daha birçok husus gerekçe gösterilebilir.

elektriksel bilgi bankası iletişim
elpek-grup-elektrik-muhendislik
elektrik-nedenli-yangin-riskleri

Elektrik Nedenli Yangın Riskleri

" güvenilir, titiz ve özgün fark yaratan mühendislik çözümleri " felsefemizle ;
yıllardır olduğu gibi Türkiye geneline hizmet sunmaya devam ediyoruz.

Elektrik Nedenli Yangınlardan Korunmak İçin Yapılması Gerekenler Nelerdir?

Elektrik tesisatı kaynaklı muhtemel yangılara karşı alınması gereken önlemlerin başında, ilgili yapının kullanım amacına bağlı olarak henüz bina tasarım ve proje aşamasındayken planlanması gereken elektriksel risk analizi denetimidir. Proje ve proses uygunluğunun detaylı değerlendirmesi yapıldıktan sonra diğer saha güvenlik koşullarının sağlanması ve (kurulu tesisler için) iyileştirilmesi vb aşamalarına geçilebilir. Nitekim, henüz yolun başında yapılan tasarım hataları kaynaklı elektrik tesisat ve bileşenleri uzun vadede daha büyük ve sürekli sorun yaşatma eğiliminde olacaktır.

Mevcut tesislerde elektrik kaynaklı yangın sebepleri incelendiğinde tekrarlı olarak emsal kusurlar varmış gibi görünse de her işletme için elektriksel riskler farklılıklar göstermektedir. Her işletme kendi üretim ve yönetim biçimine bağlı olarak elektriksel güvenlik koşullarını iyileştirebilir. Ancak bu yaklaşımla, elektriksel yangın güvenliğinden bahsederken mutlaka sürecin yönetimine ehemmiyet gösterilmelidir. Aksi halde, işletmede meydana gelebilecek muhtemel bir elektrik tesisatı kaynaklı yanma olayı neticesinde tesisin bütününün zarar görebileceği bilinci yüksek hassasiyet gerektirmektedir.

elektriksel bilgi bankası iletişim
elpek-grup-elektrik-muhendislik
elektrik-kaynakli-yangin-riskleri

Elektrik Kaynaklı Yangından Korunma

" güvenilir, titiz ve özgün fark yaratan mühendislik çözümleri " felsefemizle ;
yıllardır olduğu gibi Türkiye geneline hizmet sunmaya devam ediyoruz.

Elektrik Kaynaklı Muhtemel Yangınlara Karşı Elektriksel Yangın Risk Analizinin Önemi

Endüstriyel tesislerde en sık kullanılan iş ekipmanlarının neredeyse geneli elektrik tesisatları ile doğrudan irtibatlıdır. Enerji bir işletmenin devamlılığı için en önemli konudur. İşletmenin ve üretimin devamlılığı adına ihtiyaca bağlı olarak değişen sayıda makine, tezgah vb iş ekipmanlarının adeta yaşam kaynağı şüphesiz elektriktir. Bu derece hassas bir noktanın yangın potansiyeli, işletme bünyesinde iyi değerlendirilmelidir. Ancak işletme içi elektrik kaynaklı yangın riskleri araştırması ve önleyici aksiyonların alınması konusunda tereddüt ve/veya eksikliklerin ya da yetersizliklerin söz konusu olduğu durumlarda tarafsız görüş, gözetim, denetim ve analizlerden yararlanmak işletmenin menfaatine bir yaklaşımdır. Bu farkındalık ile işletmelerde geniş çaplı bir elektrik kaynaklı muhtemel yangın risklerine karşı tehlike avcılığı yapılması önerilir. Geniş kapsamlı olarak hazırlanan bir elektrik yangın risk analizi ardından ilgili sanayi tesisinde yangın güvenliği farkındalığının çok daha ötesine geçilmiş olur. Böylelikle emniyetli ve huzurlu çalışma ortamlarının devamlılığı sağlanır. Elektriksel yangın riskleri ile mücadele, işletmenin genel iş sağlığı ve güvenliği tedbirleri ile uyum içinde yönetilebilir.

Elektrik nedenli yangın risklerine zamanında müdahale edilmezse sonuçları daha ağır olur.

elektriksel bilgi bankası iletişim

 

akademik yayınlarımızın bir kısmı

3. Proses Emniyeti Sempozyumu ve Sergisi

KOCAELİ SANAYİ ODASI

10-11 Mayıs 2022 | Bilişim Vadisi

 

Endüstriyel Tesislerde Afet Müdahale Planı Kapsamında Elektriksel Güvenlik Yönetimi

2. Proses Emniyeti Sempozyumu ve Sergisi

KOCAELİ SANAYİ ODASI

9-10 Nisan 2019 | Bilişim Vadisi

 

Kimya Tesislerinde Proses Güvenliği Açısından Elektriksel Risklerin Analizi ve Yönetimi

4. Enerji Verimliliği
ve Kalitesi Sempozyumu

TMMOB Elektrik Mühendisleri Odası

12-13 Mayıs 2011 | KOCAELİ

 

Elektriksel Risk Analizinde Periyodik Kontrol ve Ölçümlerin Tehlike Önleyici Etkileri

3. Enerji Verimliliği
ve Kalitesi Sempozyumu

TMMOB Elektrik Mühendisleri Odası

21-22 Mayıs 2009 | KOCAELİ

 

ELEKTRİK TESİSLERİNDE
RİSK DEĞERLENDİRME
EVK'2009

 

" güvenilir, titiz ve özgün fark yaratan mühendislik çözümleri "

ERA

Elektriksel Risk Analizi

EGK

Elektriksel Güvenlik Kültürü

EPG

Elektriksel Proses Güvenliği

ATEX

Exproof Tesisat Denetimi

elektrik yangını | elektrik pano yangını | elektrik trafo yangını | elektrik kablo yangını | elektrik jenerator yangını | elektrik motoru yangını | izmit termal kamera ölçümü | gebze termal kamera ölçümü | gebze termal kamera ölçümü | gebze termal kamera ölçümü | elektrik yangını riski | elektrik yangını tehlikeleri | elektrik yangın raporu | elektrik yangın tedbirleri | elektrik kaynaklı yangınlar | elektrik kaynaklı yangın riskleri | elektrik kaynaklı yangın tehlikeleri | elektrik kaynaklı yangın raporu | elektrik kaynaklı yangın tedbirleri | elektrik nedenli yangın riskleri | elektrik nedenli yangın tehlikeleri | elektrik nedenli yangın raporu | elektrik nedenli yangın tedbirleri | elektrik yangını önleme | elektrik yangını söndürme | elektrik yangını müdahale | elektrik yangınlarından korunma | elektrik yangın güvenliği raporu | elektrik yangın güvenliği | elektrik yangın risk analizi | elektrik yangın risk değerlendirmesi | elektrik yangını koruma önlemleri | yangın güvenliği yönetimi | yangını güvenliği raporu |

exproof-ekipman-muayene-raporu
exproof-ekipman-muayene-raporu
exproof-ekipman-muayene-raporu
exproof-ekipman-muayene-raporu
exproof-ekipman-muayene-raporu
exproof-ekipman-muayene-raporu
exproof-ekipman-muayene-raporu
exproof-ekipman-muayene-raporu

" güvenilir, titiz ve özgün fark yaratan mühendislik çözümleri "

ELPEX EXPROOF | ELEKTRİKSEL PROSES GÜVENLİĞİ YÖNETİMİ

14 yılıda 900'den fazla endüstriyel tesise mühendislik çözümleri sunduk..
Türkiye'nin lider sanayi kuruluşları ve büyük endüstriyel tesisleri tarafından en çok tercih edilen elektriksel periyodik kontrol firması olmaya devam ediyoruz..

bizi iyi tanıyorsunuz..

ELPEX EXPROOF | ELEKTRİKSEL PROSES GÜVENLİĞİ YÖNETİMİ

çünkü biz sadece bize yakışanı yapıyoruz.
mühendislik etiğine yakışan disiplinimiz ve özgün kurumsal kültürümüzle
"örnek almayı değil, örnek olmayı hedef edindik."

2009 yılından beri beraberiz..

ELPEX EXPROOF | ELEKTRİKSEL PROSES GÜVENLİĞİ YÖNETİMİ

uzun yıllardır süren etik başarımızı;
örnek olmayı sürdürdüğümüz ilkeli ve disiplinli performansımızla
diyaloglarımızı ticari menfaat esaslı değil, ahlaki ve içtenlikle kurmaya bağlamaktayız.

mesleki bilimsel araştırmalar

ELPEX EXPROOF | ELEKTRİKSEL PROSES GÜVENLİĞİ YÖNETİMİ

kuruluşumuzdan bu yana geride bıraktığımız yaklaşık 15 yıllık süreçte olduğu gibi
elektrik mühendisliği, iş güvenliği, enerji yönetimi ve risk mühendisliği sektörlerine
daima yenilikçi katkılar sağlamayı sürdürüyoruz.

özgün teknik bilgi üretiyoruz

ELPEX EXPROOF | ELEKTRİKSEL PROSES GÜVENLİĞİ YÖNETİMİ

sürekli araştırma geliştirme ve iyileştirme faaliyetlerimiz sonucu;
özgün teknik bilgi üretmeye ve toplumsal anlamda ortak menfaat sağlayacak niteliklerde mutlulukla paylaşmaya devam ediyoruz.

hassas iş güvenliği kültürü

ELPEX EXPROOF | ELEKTRİKSEL PROSES GÜVENLİĞİ YÖNETİMİ

titiz iş güvenliği kültürümüzün önemli katkılarıyla
kaliteli ve çözüm odaklı hizmet anlayışımız ve özverili ekip çalışmamızla
spesifik sektörel tecrübe ve teknik bilgi birikimimizi her geçen gün artırıyoruz.

sorumluluklarımız var

ELPEX EXPROOF | ELEKTRİKSEL PROSES GÜVENLİĞİ YÖNETİMİ

güvenilir, titiz ve özgün
uzun yıllardır olduğu gibi sayısız sosyal sorumluluk projelerinde
aktif rol almaya devam ediyoruz.

yaşama dair

ELPEX EXPROOF | ELEKTRİKSEL PROSES GÜVENLİĞİ YÖNETİMİ

yarınlarımıza, topluma ve doğaya karşı tüm sorumluluklarımızın bilincinde olup
tüm maddi ve manevi desteklerimizin devamlılığını esas alıyoruız.

sorumluluklarımızın farkındayız

Image

Sosyal Sorumluluklarımız

+

DUSCART ELEKTROMOBİL TAKIMI

Kütahya Dumlupınar Üniversitesi

ELPEK GRUP olarak, TEKNOFEST'te yer alan DUSCART Elektromobil Takımının 2022 yılından beri resmi sponsoru olduğumuz için mutluyuz.

elpek-muhendislik-proses-emniyeti-sempozyumu

2. Proses Emniyeti Sempozyumu

+

KOCAELİ SANAYİ ODASI

II. Proses Emniyeti Sempozyumu

Kocaeli Sanayi Odası
2. Proses Emniyeti Sempozyumu ve Sergisi
9-10 Nisan 2019 - Bilişim Vadisi

elpek-muhendislik-proses-emniyeti-sempozyumu-kosano

3. Proses Emniyeti Sempozyumu

+

KOCAELİ SANAYİ ODASI

III. Proses Emniyeti Sempozyumu

Kocaeli Sanayi Odası
3. Proses Emniyeti Sempozyumu ve Sergisi
10-11 Mayıs 2022 - Bilişim Vadisi

2009 yılından beri bizi iyi tanıyorsunuz..

elpek-muhendislik-guvenilir

GÜVENİLİR

+

güvenilir olduğumuz doğru

bize güvendiğinizi biliyoruz..

birbirimizi iyi tanıdığımız doğru,
çünkü yıllardır beraberiz..

elpek-muhendislik-titizlik

TİTİZ

+

titiz çalıştığımız doğru

titiz çalıştığımızın farkındasınız..

birbirimizi iyi tanıdığımız doğru,
çünkü yıllardır beraberiz..

elpek-muhendislik-ozgunluk

ÖZGÜN

+

özgün olduğumuz doğru

özgünlüğümüzün farkındasınız..

birbirimizi iyi tanıdığımız doğru,
çünkü yıllardır beraberiz..


ELPEK MÜHENDİSLİK | Elektriksel Periyodik Kontroller | güvenilir, titiz ve özgün fark yaratan mühendislik çözümleri | 2009 yılından beri Türkiye geneline hizmet sunmaya devam ediyoruz. | test, kontrol, ölçüm, rapor, bakım, denetim, muayene, danışmanlık, elektrik kaynaklı yangınlardan korunma yöntemleri, elektrik tesisat risk değerlendirmesi, elektrik nedenli yangın riskleri, elektrik yangınları söndürme ilkeleri, elektrik yangın müdahale acil durum planı, acil durum yönetimi, sivil savunma planı, büyük endüstriyel kazalar, bekra, bköp, elektrik trafosu yangını, elektrik panosu yangını, elektrik kablosu yangını, elektrik motor yangını, elektrik tesisat yangını, elektrik yangın güvenlik raporu, elektrik yangın söndürme sistemi, patlamadan korunma dokümanı, binaların yangından korunması hakkında yönetmelik kapsamında elektrik tesisatlarının güvenliği, yangın güvenliği sorumlusu, yangın uzmanı, elektrik mühendisi, era elektriksel risk analizi, egk elektriksel güvenlik kültürü, epg elektriksel proses güvenliği, atex exproof tesisat raporu, elektriksel risk yönetimi, smm, müşavirlik, emo elektrik mühendisleri odası tescilli, turkak cihaz kalibrasyon raporu, tse standartlarına uygun elektrik tesisatı risk değerlendirmesi, elektriksel iş güvenliği eğitimi, elektrik kaynaklı yangın risk analizi raporu, bağımsız denetim ve bilirkişilik, elektrik risk mühendisliği, ekat elektrik kuvvetli akım tesisleri trafo yüksek gerilim işletme sorumluluğu sözleşmesi, trafo müşavirliği, iec 60079 rapor, elektrik iç tesisatı yangınları, elektrik topraklama yönetmeliği, teknik fenni muayene, kuvvetli akım tesisi, kimyasal, lpg, akaryakıt istasyonu, boyahane, hastane, liman, fabrika, otel, okul, rafineri, tehlikeli madde, tmgd, zone sınıfı, parlama, patlama, yanma, yangın olayı, yangın üçgeni, elektriksel yangın risk analizi, elektrik yangın risk değerlendirmesi, iş güvenliği uzmanı, periyodik muayene raporu, periyodik kontrol raporu, gözetim, analiz, isg, emniyet, tahliye, tatbikat, denetleme, yayın, kitap, sunu, video, akademik teknik makale, periyodik kontrol formu, kocaeli, izmit, gebze, dilovası, istanbul, bursa, balıkesir, bandırma, gönen, bilecik, izmir, manisa, adana, konya, muğla, ankara, kütahya, eskişehir, hatay, iskenderun, edirne, uşak, mersin, denizli, gosb, organize sanayi bölgesi