ofis çalışma saatleri

hafta içi : 8:30 - 17:30

telefon

0 262 349 55 22

e-posta

elpek@elpek.com.tr

Risk Analizi

ERA : Elektriksel Risk Analizi

Proses Güvenliği

EPG : Elektriksel Proses Güvenliği

Güvenlik Kültürü

EGK : Elektriksel Güvenlik Kültürü

era-elektriksel-risk-degerlendirme

ERA Elektriksel Risk Analizi

güvenilir, titiz ve özgün fark yaratan mühendislik çözümleri felsefemizle,
yıllardır olduğu gibi Türkiye geneline hizmet sunmayı sürdürüyoruz.

ERA ELEKTRİKSEL RİSK ANALİZİ | www.elpek.com.tr

ELPEK Mühendislik Elektriksel Periyodik Kontroller olarak, "güvenilir, titiz ve özgün fark yaratan mühendislik çözümleri" felsefemizle, mühendislik bilimine yakışan birbirinden farklı ve faydalı çözümler üretmeye uzun yıllardır olduğu gibi devam ediyoruz. Bu bağlamda, başta elektrik ve enerji sektörü olmak üzere, iş sağlığı ve güvenliği dünyasının sistem analizlerinde destek ve kaynak olacağına inandığımız ERA Elektriksel Risk Analizi projemizle endüstriyel tesislerin en önemli sorunlarına mühendislik tekniği ile çözüm oluyoruz.

Türkiye'de ilk kez 2010 yılında tarafımızca başlatılan uygulama ile endüstriyel tesisler için en büyük tehlike ve risk sınıfı olan elektriksel risklerin tespiti kontrol ve yönetimi konuları titizlikle incelenmektedir. ERA elektriksel risk analizi kapsamında, elektrik tesisatlarının muhtemel tehditleri ve nedensel faktörlerin belirlenmesi adına elektrik tehlike kaynaklarının kök neden analizi yapılarak mühendislik çözümleri üretilmesi için konusunda uzman ve deneyimli EMO Elektrik Mühendisleri Odası kayıtlı İş Güvenliği Uzmanı Elektrik Yüksek Mühendisi kadromuz tarafından elektriksel teknik denetim, kontrol ve değerlendirmeler yapılarak fenni raporlamalar hazırlanmaktadır.

elektriksel bilgi bankası teklif al
elpek-grup-elektrik-muhendislik
elektriksel-risk-analizi-formu

Elektriksel Risk Değerlendirmesi

güvenilir, titiz ve özgün fark yaratan mühendislik çözümleri felsefemizle,
yıllardır olduğu gibi Türkiye geneline hizmet sunmayı sürdürüyoruz.

ERA Elektriksel Risk Değerlendirmesi Nedir ? | www.elpek.com.tr

2010 yılında ilk ERA modüllerimiz ve risk matrislerimiz hazırlanmıştır. 6331 Sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu ve ilgili yönetmeliklerin elektriksel maddelerini de kapsayacak şekilde güncellenmiştir. ERA Elektriksel Risk Analizi kapsamında, bilhassa endüstriyel tesislere yönelik dikkat edilmesi gereken elektriksel risklerden korunma hususunda: elektrik kaynaklı risklerden korunmak, mümkün olduğu kadarıyla elektrik tesisatı risklerini iyi analiz etmek, elektriksel risklere kaynağında yetkili müdahale etmek, elektrikle çalışmalarda kişilere uygun hale getirilmesi için işyerlerinde elektriksel güvenlik tasarımı ile elektrik işleri için doğru ekipman tercihi, çalışma şekli ve çalışma ortamı ile uygun elektriksel iş güvenliğinin tesisi, üretimi aksatmayacak nitelikte genel elektrik risk değerlendirme çalışmalarının yapılması, üretim faaliyetlerinin elektriksel iş güvenliği açısından sağlıklı ve emniyetli bir şekilde devamlılığının sağlanması, elektrik tesisatlarının olumsuz etkilerini önlemek ve en aza indirmek için analizlerimiz de güncellenmiştir.

elektriksel bilgi bankası teklif al
elpek-grup-elektrik-muhendislik
era-elektriksel-risk-degerlendirme-modeli

Elektriksel Riskler ve İş Güvenliği

güvenilir, titiz ve özgün fark yaratan mühendislik çözümleri felsefemizle,
yıllardır olduğu gibi Türkiye geneline hizmet sunmayı sürdürüyoruz.

ERA Elektriksel İş Güvenliği Nedir ? | www.elpek.com.tr

Elektrik çarpması, elektrik akımına kapılma, elektrik kaynaklı yangınların meydana gelmesi, kısa devre durumları, muhtemel hata akımlarının meydana gelmesi durumlarına karşı toplu korunma tedbirleri esas alınarak, kişisel korunma tedbirlerine de önem vermek, çalışanlara uygun elektrikle ya da başka bir ifade ile enerji altında çalışma (canlı hatlarda) manevra talimatları düzenlemek, elektrikle çalışmalarda iş güvenliği teknik emniyet eğitimi ve elektriksel güvenlik kültürü eğitimleri ile devamlılığını sağlamak projenin uzun vadeli profesyonel desteğini oluşturmaktadır. ERA elektriksel risk analizi çalışmaları neticesinde, endüstriyel tesislere ait elektrik tesisat ve bileşenlerinin genel elektrik risk değerlendirme raporu ile çeşitli çözüm önerilerinin yanı sıra elektriksel planlı bakımlar kapsamı hususunda da raporlar hazırlanmaktadır.

Ayrıca elektrik ve enerji sektörleri kaynaklı teknik gelişmelere uyumlu mühendislik çözümleri sağlamak, elektrik tehlike kaynaklarını ve kök sebeplerini doğru yorumlamak, nace kodu kapsamından yararlanarak işyerlerinin tehlike sınıflarına göre elektrik tesisat ve sistemleri için farklı tedbirler almak, elektrik kaynaklı yangın risklerinin belirlenmesi, elektriksel tehlike kaynakları ve ilgili risk faktörlerinin etkilerini kapsayan bir elektriksel önleme politikasının geliştirilmesi ERA çalışmaları kapsamında yer almaktadır.

elektriksel bilgi bankası teklif al
elpek-grup-elektrik-muhendislik
era-elektriksel-risk-analizi-modeli

Elektrik Tesisatı Risk Analizi

güvenilir, titiz ve özgün fark yaratan mühendislik çözümleri felsefemizle,
yıllardır olduğu gibi Türkiye geneline hizmet sunmayı sürdürüyoruz.

İş Güvenliği Risk Değerlendirmesi Kapsamında Elektrik Tesisatı Risk Analizi

Resmi Gazete Tarihi: 29.12.2012 ve Resmi Gazete Sayısı: 28512 ile yürürlüğe giren İş Sağlığı ve Güvenliği Risk Değerlendirmesi Yönetmeliği, işyerlerinde iş sağlığı ve güvenliği yönünden yapılacak risk değerlendirmesinin usul ve esaslarını düzenlemektir. Bu bağlamda, işveren; çalışma ortamının ve çalışanların sağlık ve güvenliğini sağlama, sürdürme ve geliştirme amacı ile iş sağlığı ve güvenliği yönünden risk değerlendirmesi yapar veya yaptırır. Risk değerlendirmesinin gerçekleştirilmiş olması; işverenin, işyerinde iş sağlığı ve güvenliğinin sağlanması yükümlülüğünü ortadan kaldırmaz.

Risk değerlendirmesi; tüm işyerleri için tasarım veya kuruluş aşamasından başlamak üzere tehlikeleri tanımlama, riskleri belirleme, riskleri analiz etme, risklere yönelik tüm kontrol tedbirlerinin kararlaştırılması, dokümantasyon, çalışmaların güncellenmesi ve gerektiğinde yenileme aşamaları izlenerek gerçekleştirilir.

elektriksel bilgi bankası teklif al
elpek-grup-elektrik-muhendislik
era-elektriksel-risk-analizi-rapor-formati

Elektriksel Tehlikelerin Tanımlanması

güvenilir, titiz ve özgün fark yaratan mühendislik çözümleri felsefemizle,
yıllardır olduğu gibi Türkiye geneline hizmet sunmayı sürdürüyoruz.

İş Güvenliği Risk Değerlendirmesi Kapsamında Elektriksel Tehlikelerin Tespiti

Elektriksel tehlikelerin tanımlanması kapsamında, tesis içindeki çalışma ortamlarında çeşitli bilgiler toplanır. Başlıca, işyeri bina ve eklentileri, işyerinde yürütülen faaliyetler ile iş ve işlemler, üretim süreç ve teknikleri, iş ekipmanları, proses kapsamında kullanılan maddeler, organizasyon ve hiyerarşik yapı, görev, yetki ve sorumluluklar, çalışanların tecrübe ve düşünceleri, mevzuat gereği alınacak çalışma izin belgeleri, çalışanların eğitim ve sağlık gözetimi kayıtları, işyerinin teftiş sonuçları, elektriksel iş kazası kayıtları, işyerinde meydana gelen ancak yaralanma veya ölüme neden olmadığı halde işyeri ya da iş ekipmanının zarara uğramasına yol açan olaylara ilişkin kayıtlar, malzeme güvenlik bilgi formları, acil durum planları, ramak kala kayıtları, sağlık ve güvenlik planı ve patlamadan korunma dokümanı gibi belirli işyerlerinde hazırlanması gereken dokümanlar genel olarak incelenir. Ancak, söz konusu isg dokümanlarının elektriksel risklerin önlenmesi kapsamında yeterliliği ve/veya etkinliği risk denetçisi tarafından yorumlanmalıdır.

elektriksel bilgi bankası teklif al
elpek-grup-elektrik-muhendislik
era-elektriksel-risk-analizi-rapor-ornegi

Elektriksel Risklerin Belirlenmesi

güvenilir, titiz ve özgün fark yaratan mühendislik çözümleri felsefemizle,
yıllardır olduğu gibi Türkiye geneline hizmet sunmayı sürdürüyoruz.

İş Güvenliği Risk Değerlendirmesi Açısından Elektriksel Risklerin Belirlenmesi

Elektriksel risklerin belirlenmesi ve analizi kapsamında toplanan bilgi ve veriler ışığında belirlenen tüm riskler; işletmenin faaliyetine ilişkin özellikleri, işyerindeki tehlike veya risklerin nitelikleri ve işyerinin kısıtları gibi faktörler ya da ulusal veya uluslararası standartlar esas alınarak seçilen yöntemlerden biri veya birkaçı bir arada kullanılarak analiz edilebilir.

Tespit edilen elektriksel tehlikeler ayrı ayrı dikkate alınarak, tehlikelerden kaynaklanabilecek risklerin hangi sıklıkta oluşabileceği ile bu risklerden kimlerin, nelerin, ne şekilde ve şiddette zarar görebileceği belirlenir. Bu belirleme yapılırken mevcut kontrol tedbirlerinin etkisi de göz önünde bulundurulur. Analiz edilen riskler, kontrol tedbirlerine karar verilmek üzere etkilerinin büyüklüğüne ve önemlerine göre en yüksek risk seviyesine sahip olana öncelik verilerek sıralanır ve yazılı hale getirilir. Ardından risk kontrol adımlarına geçilir. Risk kontrol adımları uygulanırken toplu korunma önlemlerine, kişisel korunma önlemlerine göre öncelik verilmesi ve uygulanacak önlemlerin yeni risklere neden olmaması sağlanır. Belirlenen risk için kontrol tedbirlerinin hayata geçirilmesinden sonra yeniden risk seviyesi tespiti yapılır.

Yeni seviye, kabul edilebilir risk seviyesinin üzerinde ise ilgili risk yönetimi adımları yinelenir.

elektriksel bilgi bankası teklif al
elpek-grup-elektrik-muhendislik
era-elektriksel-risk-degerlendirme-fiyati

ERA Elektriksel Risk Analizi Modeli

güvenilir, titiz ve özgün fark yaratan mühendislik çözümleri felsefemizle,
yıllardır olduğu gibi Türkiye geneline hizmet sunmayı sürdürüyoruz.

İş Sağlığı ve Güvenliği Açısından ERA Elektriksel Risk Analizi Modeli Nasıl Uygulanır?

Risk değerlendirme yöntemleri kapsamında çok sayıda ve çeşitte risk matrisleri vb risk analizi metotları bulunmaktadır. İş Sağlığı ve Güvenliği Risk Değerlendirmesi Yönetmeliği kapsamında literatürdeki bir risk değerlendirme metodunun kullanıması gerekliliği yer alsa da, iş güvenliği ve çalışan sağlığı açısından risklerin tespitine ve akabinde önlenmesine yönelik herhangi bir engel bulunmamaktadır. Nitekim, literatür kısıtlamalarına takılmayan ERA Elektriksel Risk Analizi Modeli, yürürlükteki elektrik başlığı altındaki standartlar ve yönetmeliklerin yanı sıra yaşanmış elektrik kaynaklı iş kazalarının ve ramak kala gibi çeşitli veri desteği ile özgün bir yapıya sahiptir. Bu sebeple ERA, hazır matris ve standart (şiddet, olasılık ve frekans gibi) bir çarpma işlemi formülasyonu ile sınırlı değildir. Bu bağlamda iş güvenliği risk analizi bilimsel ve akademik çalışmalarını, ulusal ve uluslararası bilinen risk değerlendirme yöntemlerini kabul etmediğimiz gibi bir anlam çıkarılmamalıdır. ERA modeli, uzun yıllardır güvenlik kültürü bilincine sahip büyük endüstriyel tesislerde etkin çözümler sunmaktadır. İşletmelerdeki katma değerleri ve çeşitli kazanımları süregelen zaman içinde kendini ispatlamıştır. ERA Elektriksel Risk Analizi özetle, sanayi tesislerinde uygulanan özgün bir mühendislik risk değerlendirme modelidir.

elektriksel bilgi bankası teklif al
elpek-grup-elektrik-muhendislik
era-elektriksel-risk-analizi-fiyati

ERA Elektriksel Risk Analizi Raporu

güvenilir, titiz ve özgün fark yaratan mühendislik çözümleri felsefemizle,
yıllardır olduğu gibi Türkiye geneline hizmet sunmayı sürdürüyoruz.

Proses Güvenliği Açısından ERA Elektriksel Risk Analizi Raporu Nasıl Hazırlanır?

Endüstriyel tesislerde elektrik kaynaklı risklerin tespiti ve önlenmesine yönelik çalışmaların referans noktası niteliği taşıyan ERA Elektriksel Risk Analizi Modeli, kantitatif ve kalitatif risk değerlendirme yöntemlerinin farklı bir karması gibi değerlendirilebilir. Elektriksel risklerin bir tehdit unsuru olmaktan çıkarılması kapsamında konunun uzmanları tarafından uzun vadeli yüksek hassasiyet ve titizlikle yönetilen bir çalışmadır. Bu bağlamda, işletme genelinde tüm çalışma alanlarında yapılan saha denetimleri ve elektriksel tehlikelerin tespit çalışmaları ardından risk analizi raporu aşamasına geçilir. Risk analizi raporları oldukça kapsamlı ve bilhassa işyerlerindeki iş güvenliği uzmanlarına (iş güvenliği profesyonellerine) oldukça büyük destek sağlamaktadır. Çalışanların muhtemel elektriksel risklere karşı emniyetli bir çalışma atmosferinin yaratılmasının yanı sıra, işletme emniyetli üretim devamlılığına ve proses koşullarına da doğrudan ve dolaylı olarak katkılar sağlamaktadır.

ERA Elektriksel Risk Analizi, güvenlik kültürü farkındalığına sahip ve bu hassas isg bakış açısı ile işletme devamlılığını sürdüren tesislerde özellikle doğrudan işverenlerin, yöneticilerin, iş güvenliği uzmanlarının, üretim ve tesis müdürlerinin ve elektrik ekiplerinin amirliği görevini üstlenen tesis içindeki elektrik mühendislerinin yoğun destek talep ettiği bir uygulamadır. Tesis içindeki işletme körlüğü (risklerin algılanamaması sorunu) diye tabir edilen 'risklerin görünmezliği'ne fırsat vermek istemeyen ve elektriksel iş güvenliğinin ehemmiyetine hakim yetkililer için Türkiye genelinde hizmet sunmayı sürdürüyoruz. Faaliyet konusu her ne olursa olsun (büyük endüstriyel kuruluşlar, liman sahaları, hava meydanları, tehlikeli kimyasalların bulunduğu işlendiği üretildiği ve depolandığı tesisler, yeraltı maden ocakları dahil, özel tüm sektörel endüstriyel tesisler vd) işletmelerde uygulama modelimiz etkindir.

elektriksel bilgi bankası teklif al

 

akademik yayınlarımızın bir kısmı

3. Proses Emniyeti Sempozyumu ve Sergisi

KOCAELİ SANAYİ ODASI

10-11 Mayıs 2022 | Bilişim Vadisi

 

Endüstriyel Tesislerde Afet Müdahale Planı Kapsamında Elektriksel Güvenlik Yönetimi

2. Proses Emniyeti Sempozyumu ve Sergisi

KOCAELİ SANAYİ ODASI

9-10 Nisan 2019 | Bilişim Vadisi

 

Kimya Tesislerinde Proses Güvenliği Açısından Elektriksel Risklerin Analizi ve Yönetimi

4. Enerji Verimliliği
ve Kalitesi Sempozyumu

TMMOB Elektrik Mühendisleri Odası

12-13 Mayıs 2011 | KOCAELİ

 

Elektriksel Risk Analizinde Periyodik Kontrol ve Ölçümlerin Tehlike Önleyici Etkileri

3. Enerji Verimliliği
ve Kalitesi Sempozyumu

TMMOB Elektrik Mühendisleri Odası

21-22 Mayıs 2009 | KOCAELİ

 

ELEKTRİK TESİSLERİNDE
RİSK DEĞERLENDİRME
EVK'2009

 

" güvenilir, titiz ve özgün fark yaratan mühendislik çözümleri "

ERA

Elektriksel Risk Analizi

EGK

Elektriksel Güvenlik Kültürü

EPG

Elektriksel Proses Güvenliği

ATEX

Exproof Tesisat Denetimi

era elektrik risk analizi | era elektrik risk degerlendirme | era elektrik risk degerlendirmesi | era elektrik risk yonetimi | era elektrik risk analizi raporu | era elektrik risk değerlendirmesi raporu | elektrik risk analizi | elektrik risk degerlendirme | elektrik risk degerlendirmesi | elektrik risk yonetimi | elektrik risk analizi raporu | elektrik risk degerlendirmesi raporu | elektriksel risk analizi | elektriksel risk degerlendirme | elektriksel risk degerlendirmesi | elektriksel risk yonetimi | elektriksel risk analizi raporu | elektriksel risk degerlendirmesi raporu | elektriksel risk | elektriksel riskler | elektriksel tehlikeler | elektriksel güvenlik | elektriksel emniyet | elektrik tesisatı riskleri | elektrik tesisatı tehlikeleri | elektrik tesisatı güvenlik | elektrik tesisatı emniyet | elektriksel risklerden korunma |

Testimonial
Testimonial
Testimonial
Testimonial
Testimonial
Testimonial
Testimonial
Testimonial

" güvenilir, titiz ve özgün fark yaratan mühendislik çözümleri "

ELPEK | ELEKTRİKSEL PERİYODİK KONTROLLER

14. yılımızda 900'den fazla endüstriyel tesis referansımızla,
Türkiye'nin lider sanayi kuruluşları ve büyük endüstriyel tesisleri tarafından en çok tercih edilen elektriksel periyodik kontrol firması olmaya devam ediyoruz..

bizi iyi tanıyorsunuz..

ELPEK | ELEKTRİKSEL PERİYODİK KONTROLLER

çünkü biz sadece bize yakışanı yapıyoruz.
mühendislik etiğine yakışan disiplinimiz ve özgün kurumsal kültürümüzle
"örnek almayı değil, örnek olmayı hedef edindik."

2009 yılından beri beraberiz..

ELPEK | ELEKTRİKSEL PERİYODİK KONTROLLER

uzun yıllardır süren etik başarımızı;
örnek olmayı sürdürdüğümüz ilkeli ve disiplinli performansımızla
diyaloglarımızı ticari menfaat esaslı değil, ahlaki ve içtenlikle kurmaya bağlamaktayız.

mesleki bilimsel araştırmalar

ELPEK | ELEKTRİKSEL PERİYODİK KONTROLLER

kuruluşumuzdan bu yana geride bıraktığımız yaklaşık 15 yıllık süreçte olduğu gibi
elektrik mühendisliği, iş güvenliği, enerji yönetimi ve risk mühendisliği sektörlerine
daima yenilikçi katkılar sağlamayı sürdürüyoruz.

özgün teknik bilgi üretiyoruz

ELPEK | ELEKTRİKSEL PERİYODİK KONTROLLER

sürekli araştırma geliştirme ve iyileştirme faaliyetlerimiz sonucu;
özgün teknik bilgi üretmeye ve toplumsal anlamda ortak menfaat sağlayacak niteliklerde mutlulukla paylaşmaya devam ediyoruz.

hassas iş güvenliği kültürü

ELPEK | ELEKTRİKSEL PERİYODİK KONTROLLER

titiz iş güvenliği kültürümüzün önemli katkılarıyla
kaliteli ve çözüm odaklı hizmet anlayışımız ve özverili ekip çalışmamızla
spesifik sektörel tecrübe ve teknik bilgi birikimimizi her geçen gün artırıyoruz.

sorumluluklarımız var

ELPEK | ELEKTRİKSEL PERİYODİK KONTROLLER

güvenilir, titiz ve özgün
uzun yıllardır olduğu gibi sayısız sosyal sorumluluk projelerinde
aktif rol almaya devam ediyoruz.

yaşama dair

ELPEK | ELEKTRİKSEL PERİYODİK KONTROLLER

yarınlarımıza, topluma ve doğaya karşı tüm sorumluluklarımızın bilincinde olup
tüm maddi ve manevi desteklerimizin devamlılığını esas alıyoruız.

sorumluluklarımızın farkındayız

Image

Sosyal Sorumluluklarımız

+

DUSCART ELEKTROMOBİL TAKIMI

Kütahya Dumlupınar Üniversitesi

2022 TEKNOFEST'te yer alacak DUSCART Elektromobil Takımının DERINN SAFETY ortaklığı ile sponsoru olduğumuz için mutluyuz.

elpek-muhendislik-proses-emniyeti-sempozyumu

2. Proses Emniyeti Sempozyumu

+

KOCAELİ SANAYİ ODASI

II. Proses Emniyeti Sempozyumu

Kocaeli Sanayi Odası
2. Proses Emniyeti Sempozyumu ve Sergisi
9-10 Nisan 2019 - Bilişim Vadisi

elpek-muhendislik-proses-emniyeti-sempozyumu-kosano

3. Proses Emniyeti Sempozyumu

+

KOCAELİ SANAYİ ODASI

III. Proses Emniyeti Sempozyumu

Kocaeli Sanayi Odası
3. Proses Emniyeti Sempozyumu ve Sergisi
10-11 Mayıs 2022 - Bilişim Vadisi

2009 yılından beri bizi iyi tanıyorsunuz..

elpek-muhendislik-guvenilir

GÜVENİLİR

+

güvenilir olduğumuz doğru

bize güvendiğinizi biliyoruz..

birbirimizi iyi tanıdığımız doğru,
çünkü yıllardır beraberiz..

elpek-muhendislik-titizlik

TİTİZ

+

titiz çalıştığımız doğru

titiz çalıştığımızın farkındasınız..

birbirimizi iyi tanıdığımız doğru,
çünkü yıllardır beraberiz..

elpek-muhendislik-ozgunluk

ÖZGÜN

+

özgün olduğumuz doğru

özgünlüğümüzün farkındasınız..

birbirimizi iyi tanıdığımız doğru,
çünkü yıllardır beraberiz..


ELPEK MÜHENDİSLİK | Elektriksel Periyodik Kontroller | güvenilir, titiz ve özgün fark yaratan mühendislik çözümleri | 2009 yılından beri Türkiye geneline hizmet sunmaya devam ediyoruz. | test, kontrol, ölçüm, rapor, bakım, denetim, muayene, danışmanlık, elektrik risk analizi, elektriksel risk değerlendirmesi, elektrik riski, elektrik tesisatı tehlike kaynakları, elektriksel risklerden korunma, elektrik risk analizi koruma yöntemleri, elektrik trafosu risk analizi, elektrik panosu risk değerlendirmesi, elektrik tesisatı risk analizi kontrol raporu, elektrik iç tesisatı risk değerlendirme raporu, elektrik pano risk kontrolleri, elektriksel iş güvenliği, elektriksel proses emniyeti, elektrikle çalışmalarda güvenlik, era elektrik risk analizi modeli, era elektrik risk değerleme yöntemi, elektriksel risklerin yönetimi, era elektriksel risk analizi, egk elektriksel güvenlik kültürü, epg elektriksel proses güvenliği, elektrik risk mühendisliği, atex exproof tesisat raporu, elektrik risk yönetimi, emo elektrik mühendisleri odası tescilli mühendislik firması, turkak cihaz kalibrasyon raporu, tse standartlarına uygun elektrik tesisatı risk değerlendirmesi, elektriksel iş güvenliği eğitimi, elektrik kaynaklı yangın risk analizi raporu, bağımsız denetim bilirkişilik, elektriksel güvenlik testleri, yüksek gerilim işletme sorumluluğu, elektrik risklerine karşı alınacak önlemler, elektrik tesisatları yangın risk analizi, elektriksel patlama yangın riskleri nelerdir, kocaeli, izmit, gebze, dilovası, istanbul, bursa, bilecik, izmir, manisa, balıkesir, adana, konya, muğla, ankara, kütahya, eskişehir, hatay, iskenderun, mersin, denizli, gosb, organize sanayi bölgesi